Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.
Data publikacji strony internetowej: 2015-09-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • załączniki PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów MS Office lub są skanami dokumentów,
  • zamieszczone dokumenty posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany rastrowe tekstów, schematów, wykresów bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych,
  • wiele zdjęć zamieszczonych w serwisie nie posiada opisu oraz tekstu alternatywnego,
  • filmy wideo zamieszczone w serwisie oraz pliki dźwiękowe mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.osirwyrzysk.pl.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Kucik, e-mail: marketing@osirwyrzysk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 67-255-90-89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – kliknij tutaj.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku – ul. Plac Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk – opis dostępności architektonicznej obiektu:
Budynek dwukondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro). Biura OSiR mieszczą się na II piętrze. Budynek posiada dwa wejścia. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście zapewniające swobodny przejazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z poziomu parteru, mają dostęp do toalety, która jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
W budynku jest winda. Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi on-line.

Hala Sportowa – obiekt Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku – ul. Główna 58A, 89-333 Osiek nad Notecią – opis dostępności architektonicznej obiektu:
Budynek jednokondygnacyjny. Budynek posiada dwa wejścia. Do wejścia głównego wchodzi się z poziomu chodnika a więc swobodnie wjechać można wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście zapewniające swobodny przejazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z poziomu parteru, mają dostęp do toalety, która jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz do hali sportowej, gdzie wyznaczono dla nich specjalne miejsce.
W budynku brak windy. Szerokość korytarzy oraz wejścia na halę sportową umożliwia swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi on-line.

Basen Pływacki (budynek użyteczności publicznej z wyodrębnieniem basenu pływackiego i części administracyjno-usługowej) – budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku – ul. Parkowa 6, 89-300 Wyrzysk – opis dostępności architektonicznej obiektu:
Budynek dwukondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro), posiada dwa wejścia. Do wejścia głównego na halę basenową prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście zapewniające swobodny przejazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Recepcja znajduje się na środku po wejściu do budynku. W budynku basenu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostęp jedynie do parteru budynku. Swobodne wejście na halę basenu (drzwi dwuskrzydłowe). Drugie wejście prowadzi do części administracyjno-usługowej (biura SAP), gdzie nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi on-line.

Boisko „Orlik 2012” – obiekt Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku – ul. Parkowa 12, 89-300 Wyrzysk – opis dostępności architektonicznej obiektu:
Zespół boisk składa się z boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawiastą nawierzchnią oraz boiska wielofunkcyjnego do gry (opcjonalnie) w piłkę koszykową, tenisa i piłkę siatkową o nawierzchni syntetycznej. Wejście na obiekt przez furtkę. Obiekt wyposażony jest również w bramę wjazdową dla pojazdów obsługi obiektu. Obiekt ogólnodostępny dla społeczności gminy Wyrzysk. Na obiekcie znajduje się zabudowa składająca się z czterech kontenerów (drewnianych) parterowych. W kontenerach zlokalizowane są: pomieszczenie dla obsługi, sanitariaty i szatnie. Brak barier w postaci schodów wejściowych do pomieszczeń w kontenerach. Do platformy na której znajdują się kontenery jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają dostęp do toalety, szatni wraz z zapleczem sanitarnym oraz boisk sportowych.
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Osieku nad Notecią – obiekt Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku – ul. XX-lecia 7A, 89-333 Osiek nad Notecią – opis dostępności architektonicznej obiektu:
Zespół boisk składa się z boiska (wielofunkcyjnego) do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawiastą nawierzchnią i boiska w koszykówkę, boiska do gry w piłkę plażową i bieżni lekkoatletycznej. Wejście na obiekt przez furtkę. Obiekt wyposażony jest również w bramę wjazdową dla pojazdów obsługi obiektu. Obiekt ogólnodostępny dla społeczności gminy Wyrzysk. Na obiekcie jest możliwość skorzystania z szatni i pomieszczeń sanitarnych jednak osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają utrudniony dostęp do tych pomieszczeń – brak podjazdów do wózków inwalidzkich, natomiast – dostęp do całej infrastruktury sportowej obiektu jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich.
Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Skip to content